Środki ochrony roślin mają duże znaczenie dla nowoczesnego rolnictwa

Środki ochrony roślin są integralną częścią współczesnego życia, stosowaną w celu zapobiegania wzrostowi niepożądanych organizmów żywych.

Pomimo faktu, że oświadczenia naukowe pochodzące z wielu prac toksykologicznych wskazują na niskie ryzyko pestycydów i ich pozostałości, społeczność, szczególnie w ostatnich latach, jest jednak głęboko zaniepokojona masowym stosowaniem pestycydów w różnych dziedzinach. Dlatego ocena ryzyka, szczególnie w perspektywie długoterminowej, jest bardzo ważna. W rzeczywistości istnieją co najmniej dwa wyraźnie różne podejścia do oceny stosowania pestycydów, pierwszy jest zdefiniowany jako obiektywna ocena ryzyka, a drugi to potencjalne korzyści gospodarcze i rolnicze.

Współczesny agrobiznes obejmuje szerokie stosowanie pestycydów w swojej działalności i jest absolutnie jasne, że w niedalekiej przyszłości stosowanie pestycydów zostanie jeszcze zwiększone.

Wynika to z rosnącego spożycia żywności w skali globalnej. Ale produkcja żywności napotyka różne problemy na swojej drodze. Na przykład opracowano nowe podejścia do uprawy i zwiększenia produkcji rolnej. Mechanizacja i postęp technologiczny oraz pojawienie się nowych pestycydów pozwalają rolnikom uprawiać i zarządzać większymi obszarami upraw przy zmniejszonej sile roboczej, co generuje niższe koszty produkcji żywności. Skuteczne środki ochrony roślin muszą działać selektywnie przeciwko niektórym czynnikom szkodliwym dla upraw bez negatywnego wpływu na organizmy i rośliny niebędące przedmiotem zwalczania. Jednak trudno jest osiągnąć doskonałą selektywność i większość pestycydów jest toksyczna również dla ludzi i innych organizmów niebędących przedmiotem zwalczania. Niektóre środki ochrony roślin, takie jak środek chwastobójczy w zbożach, można bezpiecznie i skutecznie stosować w nowoczesnym rolnictwie. Ale jeśli nie zostanie zachowana odpowiednia ostrożność, środki ochrony roślin mogą wyrządzić szkody środowisku, zanieczyszczając glebę, wody powierzchniowe i gruntowe, a ostatecznie niszczyć dziką przyrodę.